scroll-bottom
Delen met:

EIC Accelerator

Het SME instrument onder de 'EIC accelerator pilot', is een Europees instrument dat bedrijven met marktgerichte innovaties en veel groeipotentieel ondersteunt op financieel vlak, door middel van een subsidie of blended finance. Wanneer de subsidie wordt toegekend wordt er tevens in begeleiding voorzien, in de vorm van coaching, advies en het verruimen van het netwerk door matchmaking events. Bijgevolg gebeurt er bij elke kandidaatstelling een uitgebreide screening van het ingediende dossier. Bij blended finance (subsidie én aandelenparticipatie) zal het bedrijf ook een due diligence doorlopen. Zo wil de Europese Commissie er voor zorgen dat innovatieve bedrijven hun potentieel optimaal kunnen verwezenlijken en zo de brug kunnen maken naar de commercialisering van hun innovatieve en disruptieve technologieën.


Wie komt in aanmerking

Het SME-instrument richt zich tot de Europese ”top-kmo’s”.

Als kmo moet worden voldaan aan de Europese kmo-definitie:

 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • minder dan € 50 miljoen jaaromzet of minder dan € 43 miljoen balanstotaal realiseren;
 • voor de berekening van deze criteria moet er geconsolideerd worden wanneer het bedrijf geen zelfstandig bedrijf is. Het bedrijf is niet zelfstandig wanneer er een deelnemingsrelatie bestaat met andere vennootschappen van 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, openbare participatiemaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk is toegestaan.

Met top-kmo's bedoelt men ondernemingen die veel groeipotentieel hebben en die op termijn een internationale impact kunnen hebben. Maar in het bijzonder moet het bedrijf in kwestie sterk inzetten op innovatie en gericht zijn op groei (meerwaardecreatie). Enkel kmo’s (ook jonge bedrijven en start-ups) kunnen indienen. De kmo kan alleen indienen of als een consortium van bedrijven. Bovendien zijn er geen pre-gedefinieerde thema’s en dus komen zowel innovatieve producten, processen, diensten als businessmodellen in aanmerking en dit uit alle economische sectoren.

Wat komt in aanmerking
Bij het SME-instrument is de primaire doelstelling dat bedrijven de brug kunnen maken van innovatie naar commercialisering.

Het type innovatieve projecten dat men zoekt is gebaseerd op het concept van ‘disruptive innovation’, waarbij de geselecteerde kmo’s een project uitwerken dat een nieuwe markt lanceert of een bestaande markt volledig verandert = “game changer”. Hierbij zoekt men naar projecten die technology readiness level (TRL) 6 (= technology demonstration) bereikt hebben.

Het betreft hier dus geen basisonderzoek of pure ontwikkeling want dit valt onder de andere pijlers van Horizon 2020 of binnen regionale subsidies.

De activiteiten tussen TRL 6 en 8 (system complete and qualified) worden gefinancierd via de subsidie. Activiteiten hoger dan TRL 8 worden enkel gefinancierd via blended finance.

Omvang steun
Er kan steun worden toegekend onder 2 vormen, afhankelijk van het technology readiness level (zie rubriek 'Wat komt in aanmerking'):

 • ofwel een subsidie van € 500.000 tot € 2,5 miljoen (beperkt tot 70% van het projectvoorstel);
 • ofwel blended finance tot € 17,5 miljoen: combinatie van een subsidie van maximum € 2,5 miljoen en aandelenparticipatie van maximum €15 miljoen).

Aanvraagprocedure
De SME instrument (EIC accelerator) oproep voor bedrijven staat sinds 6 juni 2019 online en blijft permanent open. Er is wel telkens een periodieke afsluitdatum waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden. Het blijft echter mogelijk om tijdens deze evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden. Meer info op ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument

De periodieke afsluitdata in 2020 zijn: 8/1/2020; 18/3/2020; 19/5/2020 en 7/10/2020.

Dit nieuwe programma behoudt de focus op MKB-bedrijven met een innovatief product dichtbij marktintroductie. Enkele belangrijke veranderingen binnen het instrument waren al bekend gemaakt:

 • Het is niet meer mogelijk om een Fase 1 haalbaarheidsstudie uit te voeren. Wél is het mogelijk om binnen het EIC Pathfinder programma subsidie te vragen voor projecten die in een vroegere fase van ontwikkeling zijn – vanaf TRL3/TRL4 en dus verder van de markt staan – dan EIC Accelerator.
 • Naast het aanvragen van een subsidiebedrag (maximaal 70% tot een bedrag van € 2,5 miljoen), is het nu ook mogelijk om tegelijkertijd een investeringsbedrag aan te vragen onder de noemer blended finance voor activiteiten die TRL8 ontstijgen (volledige commerciële uitrol). Hiermee kan het totale financieringsbedrag oplopen tot wel € 17,5 miljoen.
 • De beoordeling van de drie belangrijke criteria ‘Impact’, ‘Excellence’ en ‘Implementation’ blijven hetzelfde. Echter, in de EIC Accelerator heeft ‘Impact’ niet meer de nadruk, maar wordt aan alle criteria evenveel gewicht gehangen.
 • Het beoordelingsproces blijft hetzelfde, bij een voldoende hoge score wordt de organisatie uitgenodigd om te pitchen voor de beoordelingscommissie in Brussel. Wel is veranderd dat de pitch direct bij de aanvraag ingediend moet worden. De pitch mag achteraf ook niet meer aangepast worden.

Bevindingen en tips voor een nieuwe aanvraag
Ondanks dat de nieuwe regeling wordt geïntroduceerd als de opvolger van het SME-Instrument, merkt Venntiv dat het format van de EIC Accelerator Pilot nogal verschilt ten opzichte van het SME-Instrument. Zo zitten er genoeg essentiële verschillen tussen beide formats. Of er voldoende aandacht geschonken wordt aan deze belangrijke punten, kan een goed project maken of breken:

 • De focus op de technologische impact van het innovatieve product, waar binnen het SME-Instrument de nadruk op lag, is echt beduidend minder van belang binnen de EIC Accelerator Pilot.
 • Het EIC Accelerator format moet echt gezien worden als een investeringsaanvraag. Een aanvraag voor funding van de laatste activiteiten waarmee de ondernemer opschaalt en tot break-even komt. Het sub-criterium dat een project non-bankable is, is daarom een belangrijke voorwaarde die goed onderbouwd moet worden.
 • Hiermee wordt er nadrukkelijker gekeken naar de TRL-fase waar het project zich in bevindt. Activiteiten uit TRL 5 (bijv. validatie in pilotomgeving) zijn absoluut uitgesloten.
 • Commerciële activiteiten worden niet gesubsidieerd. Bij de beoordeling van een project kan de Commissie daarom deze niet subsidiabele kosten uit een begroting schrappen. Indien bij de aanvraag is aangegeven dat de Commissie een “counter offer” mag doen, dan kan de Commissie besluiten om toch een bijdrage te geven voor deze niet subsidiabele kosten vanuit het budget voor equity.
 • Scaleup potentie is erg essentieel en is een belangrijk nieuw sub-criterium voor de beoordelingscommissie. Aansluitend op het voorgaande punt is het cruciaal dat je het project beschrijft als één met potentie voor een goede businesscase in Europa. De aanvrager is goed voorbereid en heeft/werkt aan voldoende capaciteit om de verwachte marktvraag te kunnen beantwoorden.
 • Een derde nieuwe sub-criterium is een heldere beschrijving van uitbesteed werk in het project en welke (potentiele) subcontractors hiervoor betrokken worden. Belangrijk is dat er beschreven wordt hoe deze geselecteerd worden, welke afspraken er zijn gemaakt en of deze in lijn zijn met marktconforme voorschriften.
EIC Accelerator