Delen met:

DKTI: Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport 2019.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat de tweede tender van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) is geopend vanaf 26 april 2019. Dit is belangrijk nieuws voor partijen met innovatieplannen voor de transportsector.

Wat is de DKTI-Transport subsidie?

DKTI staat voor Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport. Het doel van de subsidie is het versnellen van goede en groene innovaties in de transportsector. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe uitstoot-verminderende technieken en andere klimaatinnovaties. Hieronder volgt een korte beschrijving van de DKTI-subsidie. Deze omschrijving is overigens wel onder voorbehoud, aangezien de definitieve subsidieronde voor 2019 op dit moment nog niet is gepubliceerd.

De DKTI-Transport is een subsidieregeling voor bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met duurzame transportoplossingen en reductie van CO2 uitstoot. Demonstratie van hernieuwbare brandstoffen en energievormen voor transport, met de bijbehorende infrastructuur, staat hierbij centraal.

Een DKTI-Transport aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

Pre-commerciële fase van de productontwikkeling wordt ondersteund.

  • Diverse soorten demonstratieprojecten worden gesubsidieerd: experimentele ontwikkeling, proeftuinen, haalbaarheidsstudies en cofinanciering.
  • Met de demonstratie kunnen potentiële klanten en gebruikers worden overtuigd van het nut van de oplossing.

Voor wie is de DKTI interessant?

De DKTI-subsidie biedt kansen voor partijen die werken aan transport-innovaties. De exacte thema’s voor 2019 zijn nog niet vastgesteld, maar het zou kunnen gaan om bijvoorbeeld het ontwikkelen van emissiearme vervoermiddelen voor wegvervoer (zoals brandstofcel-voertuigen, elektrisch vrachtvervoer, of motortechnologie voor schone brandstoffen), of uitrol/gebruik van infrastructuur voor ‘alternatieve brandstoffen’ (zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit).

Een goed DKTI-project moet in ieder geval voldoen aan deze basisvoorwaarden:

  • Het project heeft betrekking op een innovatie die nog niet op de markt is.
  • De innovatie is levensvatbaar en bestaat uit een sterke ‘businesscase’.
  • De projectfase ligt tussen de ontwikkeling van een prototype en de marktvoorbereiding/demonstratie.

Welke typen projecten vallen binnen de DKTI-Transport subsidie?

De openstellingen voor DKTI-Transport zijn:

  • Experimentele ontwikkeling.

Projecten waarbij aan de hand van een prototype nieuwe producten worden ontwikkeld en getest. Hierbij gaat het om het bouwen van een prototype, het testen en valideren ervan (‘proof of principle’), pilots en demonstraties. De subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project van maximaal twee jaar.

  • Proeftuin.

Projecten waarbij de gebruiker een belangrijke rol vervult. Nieuwe technologieën, ideeën en concepten worden samen met gebruikers ontwikkeld en getest in levensechte situaties. Indicatief subsidiebedrag: tot twee miljoen euro per samenwerkingsproject.

  • Haalbaarheidsstudies.

Hierbij wordt het potentieel van een project onderzocht en geanalyseerd. Deze studies ondersteunen de besluitvorming omtrent de start van experimentele ontwikkeling. De subsidie vergoedt 50% van de kosten en bedraagt maximaal 50.000 euro per studie.

  • Cofinanciering.

Dit is gericht op de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, door investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen. Deze cofinanciering is bedoeld voor projecten die al steun ontvangen vanuit een Europees subsidieprogramma en kan oplopen tot één miljoen euro per project.

  • Innovatieclusters.

Samenwerkingsverbanden rondom gedeelde faciliteiten en sectorgerichte kennisnetwerken. Deze subsidie kan oplopen tot 300.000 euro per cluster.

Timing en budget

De DKTI biedt verschillende interessante subsidiekansen voor transportinnovaties. Samenwerking is doorgaans een belangrijk element, maar geen verplichting. Het budget voor de DKTI-subsidie in 2019 bedraagt 32 miljoen euro.

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Leon Steenbergen op 06-25067773 of mail naar leon.steenbergen@venntiv.com.

DKTI: Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport 2019.